Tālmācības un neklātienes mācību programmas- 

JŪSU SAPŅU ĪSTENOŠANAI 

Dienvidkurzemes 2. vidusskola

ESI DARBA ATTIECĪBĀS, AUDZINI MAZULI, NEPIECIEŠAMS ATVESEĻOTIES, BET VĒLIES TURPINĀT IZGLĪTĪBU?

Dienvidkurzemes 2. vidusskola ir ceļš, pa kuru ejot iespējams sasniegt savu mērķi.

Iespēja iegūt izglītību bez maksas un vecuma ierobežojuma:

  • pamatizglītību neklātienes programmā
  • vidējo izglītību tālmācības programmā

PIETEIKŠANĀS ANKETA: https://forms.gle/Xh7eR8NCT6fWphpz6 

Tālrunis uzziņām +371 26344012

 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Dienvidkurzemes 2.vidusskolā (Aizpute, Ziedu iela 7).

 

 UZŅEMŠANA 7., 8. UN 9. KLASĒ

 • izglītojamais iesniedz iepriekšējās klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu).
 • klasē izglītojamais tiek uzņemts arī gadījumā, ja tiek iesniegta 9. klases liecības kopija (uzrādot oriģinālu), kurā ir direktora lēmums izsniegt liecību.

 UZŅEMŠANA 10. KLASĒ

 • Izglītojamais iesniedz apliecību par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus.
 • Izglītojamais tiek uzņemts arī gadījumā, ja tiek iesniegta iepriekšējās mācību iestādes sekmju izziņa, arhīva izziņa, personas lieta vai cits izglītības dokuments, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
 • Iestāties 10. klasē var jebkurā kalendārā gada mēnesī. Ja izglītojamais iestājas skolā pēc mācību gada sākuma, izglītojamajam tiek izveidots mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālais plāns, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto ieskaites.

 UZŅEMŠANA 11. UN 12. KLASĒ

 • Iestājoties 11. vai 12. klasē, izglītojamais iesniedz iepriekšējās/-o mācību iestādes/-žu liecību/-as, arhīva izziņu/-as, sekmju izziņu/-as, personas lietu vai citu izglītības dokumentu, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
 • Uzņemot izglītojamo 11. vai 12. klasē, tiek veikta iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšana par apgūto vidējās izglītības programmu.
 • Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanas rezultātā izglītojamam tiek izveidots mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālais plāns 10. un/ vai 11. klasei, kas nosaka kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst neapgūtie mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites.

 

Iesniedzamie dokumenti

 • - 9. klase - liecība vai iepriekšējās mācību iestādes izsniegta sekmju izziņa vai izraksts no arhīva;
 • klase – apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
 • klase – 10. klases liecība vai arodskolas sekmju izraksts, vai izraksts no arhīva;
 • klase – 10. un 11. klases liecība vai arodskolas sekmju izraksts vai izraksts no arhīva;
 • Iepriekšējās mācību iestādes sekmju izziņa, arhīva izziņa, personas lieta vai cits izglītības dokuments, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
 • Ja izglītojamam iepriekšējā mācību iestāde ir kāda no ārvalstu skolām, tad šīs skolas izraksts par apgūtajiem priekšmetiem un to vērtējumi, kurus ir pielīdzinājis Akadēmiskās Informācijas centrs (http://www.aic.lv).
 • Iesniegums par uzņemšanu Dienvidkurzemes 2.vidusskolā, kuru iespējams parakstīt arī ar elektronisko parakstu vai kvalificētu SMART ID;
 • Pase vai ID karte (nepilngadīgajiem - dzimšanas apliecība un viena vecāku pase);
 • Dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);
 • Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (nepilngadīgajiem - veidlapa Nr.026/u, pilngadīgajiem - veidlapa Nr.027/u).